Menu

Opći uvjeti nabave

OPĆI UVJETI KUPNJE

Verzija 4, vrijedi od 6.01.2021.

1. Primjena: 

Ovi opći uvjeti kupnje (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) primjenjuju se za sve pravne poslove koje sklapaju tvrtke iz Impol grupe (u daljnjem tekstu: naručitelj) s dobavljačima, izvođačima odnosno prodavačima (u daljnjem tekstu: dobavljač) za kupnju opreme, materijala, proizvoda ili usluga (u daljnjem tekstu: roba odnosno usluge). Ovi Opći uvjeti sastavni su dio svih pravnih poslova sklopljenih između naručitelja i dobavljača. U slučaju odstupanja od općih uvjeta i odredbi u ugovorima, primjenjuju se odredbe u ugovorima.

Ovi Opći uvjeti imaju prednost nad mogućim općim ili posebnim uvjetima dobavljača odnopsno isključuju ih. Opći i posebni uvjeti dobavljača obvezuju naručitelja samo u slučaju izričitog pisanog dogovora. 

Dobavljač se može u bilo kojem trenutku upoznati s Općim uvjetima na mrežnoj stranici naručitelja:www.impol.si.

2. Zaključivanje i promjena pravnog posla: 

Pravni poslovi i njihove promjene moraju biti sklopljeni u pisanom obliku. Moguće usmene dogovore naručitelj mora potvrditi u pisanom obliku, u suprotnom se ne primjenjuju. 

Dobavljač je dužan potvrditi narudžbu u pisanom obliku naručitelju najkasnije 7 dana nakon primitka narudžbe. Ukoliko dobavljač ne potvrdi narudžbu u navedenom roku, naručitelj može otkazati narudžbu u roku od 7 dana, inače se smatra da je narudžba prihvaćena, iako dobavljač nije potvrdio narudžbu u pisanom obliku. 

3. Cijene: 

Cijene navedene u pojedinom pravnom poslu fiksne su i obvezujuće i ne mogu se mijenjati bez pisane suglasnosti naručitelja. U slučaju nabave aluminija, cijena se određuje u skladu s dogovorom i dovoljno je da ugovor samo definira formulu za određivanje odnosno izračun cijene, a ne konačnu cijenu.   

Ako nije s pojedinačnim pravnim poslom odnosno ugovorom drugačije dogovoreno, primjenjuje se cijena pod uvjetima klauzule DDP (Incoterms 2020). 

4 Nabavni rok i ugovorna kazna: 

Nabavni rok određen je sa svakim pojedinačnim pravnim poslom odnosno ugovorom. Nabavni rok je obvezujući i može se mijenjati samo uz pisanu suglasnost naručitelja. 

U slučaju da dobavljač zbog više sile ne može nabaviti robu u dogovorenom roku, mora naručitelju ponuditi novi nabavni rok. Ako naručitelju novi nabavni rok ne odgovara, naručitelj zadržava pravo otkazati narudžbu djelomično ili u cijelosti te zahtijevati povrat eventualnih troškova i štete.

Djelomične nabave naručene robe dozvoljene su samo uz prethodnu pisanu suglasnost naručitelja. 

U slučaju kašnjenja dobavljača pri nabavi robe, naručitelj prema vlastitoj proocjeni ima pravo odstupiti od ugovora bez otkaznog roka ili obračunati dobavljaču ugovorenu kaznu u iznosu od 0,5 % ugovorne vrijednosti za svaki  kalendarski dan kašnjenja, iako ne više od 10 % konačne ugovorne vrijednosti. Ako je šteta koja je nastala za naručitelja veća od ugovorne kazne, naručitelj također ima pravo zahtijevati razliku do pune naknade. 

U slučaju prijevremene nabave, naručitelj može odbiti preuzimanje. 

5. Ugovorna količina: 

Nabava može odstupati od ugovorno dogovorene količine za najviše +/- 2 % ugovorno dogovorene količine.  

6. Fizičko preuzimanje robe: 

Naručitelj (osim tvrtke Rondal d.o.o.) obavlja preuzimanje robe u svom sjedištu od ponedjeljka do četvrtka od 6.00 do 15.00 sati, a svakog petka od 6.00 do 13.00 sati; a tvrtka Rondal d.o.o. obavlja preuzimanje robe u svom sjedištu svakodnevno od 6.00 do 14.00 sati. 

Preuzimanja subotom, nedjeljom i praznicima nisu moguća. Za svako odstupanje od navedenih dana potrebno je dobiti pisanu suglasnost naručitelja. 

7. Ambalaža i pakiranje: 

Ambalaža i/ili roba moraju biti ekološki prihvatljivi u skladu sa standardima,  za što  dobavljač pribavlja odgovarajuću izjavu o sukladnosti. Ambalaža ne smije sadržavati teške metale i opasne tvari, a koncentracija olova, kadmija, žive i šest valentnog kroma u ambalaži ili ambalažnom materijalu ne smije biti veća od 0,01 % (m/m).

Na zahtjev naručitelja, dobavljač je dužan napraviti i predstaviti prijedlog za pakiranje i označavanje, koji naručitelj potvrđuje prije početka nabave. Dobavljač mora, ako od strane naručitelja nije drugačije dogovoreno, robu stručno zapakirati i označiti. Odgovornost za oštećenja robe zbog netočne ili neodgovarajuće ambalaže u cijelosti snosi dobavljač. 

8. Dokumentacija za preuzimanje: 

Roba mora uvijek biti popraćena potpisanom dostavnicom od strane dobavljača te certifikatom o sukladnosti sa zahtjevima naručitelja i za nabavu sirovine i materijala, pri kojem je za korištenje bitan kemijski sastav, također obvezno atest proizvođača. U slučaju da je s pojedinačnim pravnim poslom tražena i dodatna dokumentacija ili uzorci, oni se moraju dostaviti zajedno s robom prilikom njihovog preuzimanja. 

9. Fakturiranje i uvjeti plaćanja: 

Fakturiranje se obavlja prema pojedinačnom pravnom poslu. Svaki račun mora biti izdan u skladu s uvjetima svakog pojedinačnog pravnog posla te mu mora biti priložena dostavnica potpisana od strane odgovorne osobe naručitelja koja je preuzela robu/usluge. U slučaju djelomične nabave može se izdati cjelokupna faktura nakon izvršenja posljednje djelomične nabave. 

Na računu mora biti naveden broj narudžbe.

U slučaju da je račun koji dobavljač pošalje naručitelju nepotpun ili netočan, naručitelj ga može odbiti i zahtijevati izdavanje novog, a dobavljač za odbijeni račun nema pravo obračunati zatezne kamate. 

Uobičajenim načinom plaćanja smatra se i prijebopj, asignacija, ustupanje tražbine, multilateralni prijeboj ili drugi sličan način plaćanja. 

10. Realizacija nabave – prijelaz rizika: 

Nabava, preuzimanje robe i prijelaz riziku ovise o dogovorenom paritetu (Incoterms 2020) u pravnom poslu.   

Ako u pojedinačnom pravnom poslu nije drugačije dogovorenoi, smatra se da je mjesto nabave skladište naručitelja prema paritetu DDP (Incoterms 2020). Iznimno se preuzimanje robe može obaviti na drugom mjestu, o čemu naručitelj u pisanom obliku prethodno obavještava dobavljača. 

11. Kvaliteta: 

Dobavljač jamči za kvalitetu naručene robe. Dobavljač također jamči da su sva isporučena roba i njeni dijelovi originalni te je dužan naručenu robu dostaviti sukladno ugovoru i svoj priloženoj dokumentaciji (posebno planovima i tehničkim opisima robe) te sukladno međunarodnim, nacionalnim i tehničkim standardima. Roba mora imati uobičajene karakteristike i karakteristike za koje su se stranke posebno dogovorile te mora odgovarati standardnim karakteristikama dobavljačeve robe. Ako je dobavljaču poznato za koju svrhu će naručitelj koristiti robu, roba mora također imati karakteristike za poznatu uporabu. 

Dobavljač ne smije vršiti nikakvu promjenu na robi odnosno proizvodu bez prethodne pisane suglasnosti naručitelja. 

Dobavljač mora imati uspostavljen sustav za prepoznavanje nesukladnih proizvoda odnosno robe, i to na način da se proizvodi, odnosno roba koja ne udovoljava zahtjevima kvalitete naručitelja, ne isporučuje naručitelju. Dobavljač mora imati uspostavljen i sustav upravljanja dokumentima kako bi se osigurala primjena posljednje valjane tehničke specifikacije naručitelja.

Dobavljač mora osigurati da njegovi zaposlenici budu svjesni svoje odgovornosti za kakvoću i sukladnost robe odnosno usluge.

Naručitelj može nakon prethodne najave kod dobavljača provesti pregled i procjenu, da li su kod dobavljača osigurani svi uvjeti iz tehničke dokumentacije (PTP).  Ukoliko su u vezi s tim kod dobavljača utvrđene nepravilnosti te ih dobavljač i nakon upozorenja od strane naručitelja ne otkloni, naručitelj može odstupiti od ugovora. 

Dobavljač je dužan naručitelju, njegovim klijentima i regulatornim tijelima omogućiti pristup primjenjivim područjima postrojenja i primjenjivim dokumentiranim informacijama na svim razinama opskrbnog lanca.

U slučaju utvrđenih nesukladnosti isporučenog proizvoda, odnosno robe, dobavljač mora ispuniti ˝8D report˝ i odmah, odnosno u dogovorenom roku, poduzeti korektivne mjere, akcije i slično kako bi se otklonile nesukladnosti te o provedbi ažurno obavještavati naručitelja.

Kako bi se osigurala kvaliteta, dobavljač mora održavati i sustav sljedivosti od sirovine do proizvoda.

11.a Posebne odredbe za dobavljače koji obavljaju dorade: 

Dobavljač, koji provodi dorade proizvoda s obzirom na dogovorenu nabavu proizvoda između naručitelja i njegovog kupca, u potpunosti je odgovoran za dogovorenu kvalitetu i sukladnost nabavljenih proizvoda sa specifikacijom, crtežom, 3D modelom odnosno uzorkom i posebno jamči da nabavljeni proizvodi, na kojima je izvedena dorada, ne trebaju nikakav pregled ili verifikaciju od strane naručitelja. Dobavljač je u cijelosti odgovoran za cjelokupan nadzor kvalitete, preglede i mjerenja. Dobavljač je dužan izvršiti mjerenja na ispravno kalibriranoj opremi. Dobavljač se obvezuje da će, kao dokaz o provedbi dogovorenih procesa, postupaka kontrole kvalitete i rada prema dogovorenim specifikacijama, omogućiti dostupnost potrebne dokumentacije na mjestu i u vrijeme provedbe relevantnih proizvodnih i/ili kontrolnih aktivnosti.

Prije početka proizvodnje i isporuke proizvoda dobavljač naručitelju besplatno šalje jedan ili više uzoraka proizvoda, čija sukladnost sa zahtjevima kvalitete mora biti dobavljaču u pisanoj formi potvrđena od strane naručitelja.

Naručitelj je u okviru pregleda primljenih proizvoda dužan pregledati primljene proizvode samo zbog očiglednih nedostataka, oštećenja u prijevozu i kvantitativne / identifikacijske provjere na temelju dokumenata o isporuci. Naručitelj će obavijestiti dobavljača o nedostacima iz prethodnog stavka u roku od dva mjeseca od otkrića.

Dobavljač se obvezuje da će pisanim putem obavijestiti naručitelja o svim mogućim promjenama u projektu, konstrukciji, materijalima, specifikacijama, proizvodnim procesima i sl., koje mogu utjecati na kvalitetu proizvoda ili njihovu upotrebljivost. Prije početka proizvodnje i isporuke u skladu s izmjenama, dobavljač mora naručitelju besplatno pružiti novi uzorak, a naručitelj mora pisano potvrditi dobavljaču usklađenost uzorka sa zahtjevima kvalitete.

Ako se utvrdi da isporučeni proizvodi nisu u skladu s specifikacijom, crtežom, 3D modelom ili uzorkom, a dobavljač ne osigurava ili ne provodi odgovarajuće aktivnosti radi osiguranja usklađenosti u razumnom roku, naručitelj može sam, odnosno s izvođačima po vlastitom izboru pregledati, pročitati ili ponovno obraditi gore navedene proizvode i ima pravo naplatiti dobavljaču sve nastale povezane troškove. Naručitelj također ima pravo zahtijevati od dobavljača da izvrši odgovarajuće preglede, probire i prerade proizvoda, koji nisu sukladni, uključujući proizvode koji su već na skladištu, ali čija je isporuka obustavljena.

Bez obzira na druge odredbe, dobavljač jamči kvalitetu proizvoda do isteka valjanosti bilo kakvog jamstva za krajnje kupce robe ili proizvoda u koje je isporučeni proizvod ugrađen, ili, ako je taj rok kraći, pet godina od datuma isporuke. Dobavljač se obvezuje da će nadoknaditi svu štetu naručitelju u slučaju da bi treća osoba imala pravo na povrat takve štete od naručitelja tijekom ovog razdoblja zbog isporuke neskladnog proizvoda od strane dobavljača.

12. Reklamacije na količinu i kvalitetu: 

Naručitelj se obvezuje da će reklamirati primljenu količinu odmah nakon preuzimanja, no najkasnije u roku od 5 radnih dana nakon preuzimanja, a neodgovarajuću kvalitetu odmah prilikom utvrđivanja, no najkasnije u roku od 6 mjeseci od preuzimanja. Dobavljač mora svaku pogrešku  nakon primitka reklamacija ukloniti najkasnije u roku od 30 dana od primitka reklamacije ili u kraćem roku, ako je tako posebno dogovoreno između dobavljača i naručitelja te naručitelju nadoknaditi moguću štetu (npr. trošak zastoja proizvodnje, otpad itd.). Sve troškove u vezi reklamacije, i to posebice troškove povrata robe dobavljaču, troškove razmatranja reklamacije, pregleda i testiranja te troškove nabave odgovarajuće robe snosi dobavljač. 

U slučaju dobavljačeve neaktivnosti ili u hitnim slučajevima naručitelj zadržava pravo utvrđene nedostatke ukloniti samostalno ili uz pomoć treće osobe. S tim povezane troškove u cijelosti snosi dobavljač. 

13. Sukladnost sa zakonodavstvom:

Dobavljač jamči da isporučena roba odnosno usluga ispunjava sve zakonske zahtjeve koji uređuju kvalitetu i sigurnost robe odnosno usluge. 

14. Održivi razvoj

Dobavljač osigurava etično poslovanje i prepoznaje važnost oištenja i integriteta u poslovanju. U poslovanju uzima u obzir odredbe Kodeksa postupanja dobavljača Impol grupe, te razumno uzima u obzir odredbe Kodeksa poslovnog poslovnih postupanja Impol grupe i Politike grupe Impol, koje su dostupne na mrežnoj stranici www.impol.si.

Dobavljač osigurava primjenu svi pravnih propisa, uključujući pravo konkurencije.

Dobavljač osigurava da u poslovanju ne dopušta nikakvu korupciju ili primanja mita ili bilo kojih drugih nezakonitih praksa u području poslovanja. U svom postupanju ne smije zahtijevati, primiti, ponuditi ili dodijeliti nikakvu neopravdanu korist, ako je u suprotnosti s moralnim normama ili bilo kojom drugom dobrobiti.

U vezi prikupljanja i obrade osobnih podataka, dobavljač postupa u skladu s relevantnim zakonodavstvom u području zaštite osobnih podataka, gdje je primjereno, u skladu s UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od dana 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca prilikom obrade osobnih podataka te o slobodnom kretanju takvih podataka i ukidanju Direktive 95/46 / EZ (GDPR), u cilju zaštite privatnosti pojedinaca.

Dobavljač uzima u obzir valjane socijalne i radnopravne propise, uključujući međunarodne standarde u području rada i Opću deklaraciju o ljudskim pravima te ne zaobilazi osiguravanje prava zaposlenika zaključivanjem drukčijih oblika rada koji predstavljaju prikriveno zapošljavanje; a posebno:

 • osigurava da su njegovi zaposlenici i kandidati za zapošljavanje zaštićeni od diskriminacije, seksualnog i drugog uznemiravanja i zlostavljanja na radnom mjestu,
 • osigurava da je stupanje u radni odnos i izlazak iz njega dobrovoljan i da se ne koristi nikakvim oblicima prisilnog rada i dječjeg rada,
 • poštuje pravo na slobodu sindikata i kolektivno pregovaranje,
 • zaposlenicima osigurava naknadu za rad u skladu s međunarodnim standardima, primjenjivim zakonodavstvom i kolektivnim ugovorima,
 • osigurava da radno vrijeme zaposlenika bude u skladu s međunarodnim standardima, primjenjivim zakonodavstvom i kolektivnim ugovorima,
 • osigurava higijenske radne uvjete,
 • osigurava sigurno i zdravo radno okruženje za zaposlenike, ugovorne strane i posjetitelje te poduzima mjere za siguran i zdrav rad, u skladu s primjenjivim zakonodavstvom i relevantnim standardima,
 • da postupa društveno odgovorno.

Dobavljač se obvezuje da će smanjivati utjecaje svojih proizvoda i usluga na okoliš tijekom njihovog cjelokupnog životnog ciklusa.

Također se obvezuje na odgovorno korištenje resursa s ciljem očuvanja prirode i okoliša te u skladu s načelima prava budućih generacija te u svom postupanju uzima u obzir valjano zakonodavstvo i relevantne standarde u području zaštite okoliša.

15. Odstupanje od ugovora: 

U slučaju da dobavljač bez krivnje naručitelja odstupi od ugovora i razlog odstupanja od ugovora nije viša sila (stečaj, prirodne katastrofe), dužan je naručitelju nadoknaditi sve troškove pokrivene kupnje. U slučaju odstupanja od ugovora za nabavu aluminija, dobavljač također mora nadoknaditi naručitelju razliku između ugovorne LME cijene i tržišne LME cijene na datum odstupanja od ugovora ako je ona na dan odstupanja od ugovora viša od ugovorene cijene LME.  

Dobavljač je također dužan nadoknaditi naručitelju bilo kakvu štetu nastalu za naručitelja zbog odstupanja od ugovora. 

Naručitelj može odstupiti od ugovora bez otkaznog roka u sljedećim slučajevima:

 • ako dobavljač zakasni s nabavom robe,
 • ako nabavljena roba nema dogovorenu kvalitetu odnosno ima stvarne pogreške, a dobavljač ih ne ukloni u roku od 30 dana od primitka reklamacije odnosno u kraćem roku, koji je posebno dogovoren između naručitelja i dobavljača,
 • ako je očito da dobavljač neće moći ispuniti svoje obveze na vrijeme. 

16. Prijenos ugovora i ustupanje tražbina: 

Dobavljač ima pravo prenijeti ili ustupiti pravni posao i/ili bilo koje pravo, uključujući tražbine i obveze prema pravnom poslu, na treću osobu pod uvjetom da dobije prethodnu pisanu suglasnost naručitelja.

17. Opći uvjeti rada pri uslugama: 

S izvedbom radova može se početi tek nakon prethodnog dogovora s odgovornim voditeljem procesa kod naručitelja. Izvođač je dužan poštovati zakonodavstvo u državi sjedišta naručitelja i sve upute primljene od naručitelja. Radove mogu obavljati samo za to osposobleni zaposlenici kod izvođača ili odgovarajuće osposobljeni podizvođači.

18. Zdravlje i sigurnost na radu: 

Za sigurnost i zdravlje na radu zaposlenika koji rade za izvođača usluge za naručitelja na bilo kojoj podlozi, odgovoran je izvođač usluga. Izvođač se obvezuje da će poštivati načela sigurnog rada i koristiti odgovarajuća zaštitna sredstva.  Izvođač mora na odgovarajući način zaštititi i označiti područje rada. Pri izvedbi radova na visini, izvođač mora spriječiti kretanje osoba ispod područja rada, odgovarajuće osigurati područje i označiti te osigurati sigurno podizanje i prijenos tereta. Nakon obavljenog posla, izvođač mora ukloniti sve oznake, očistiti područje, postaviti funkcionalne sigurnosne uređaje i zaštite, a u slučaju zahvata u električne uređaje, mora zatvoriti i zaključati vrata rasklopnih postrojenja. U slučaju da se rad izvođača usluga izvodi na zajedničkom radnom mjestu, izvođač usluge zajedno s drugim izvođačima radova potpisuje Pisani sporazum o zajedničkim mjerama za osiguranje sigurnosti i zdravlja na radu na zajedničkom radnom mjestu, čiji je prijedlog objavljen na mrežnoj stranici www.impol.si.  

19. Područje zaštite okoliša: 

Dobavljač osigurava da nabavljena roba odgovara svim propisima s područja zaštite okoliša i zdravlja, koji su na snazi u EU-i i SAD-u. 

Dobavljač je odštetno odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati za naručitelja zbog ekološki sporne nabavljene robe ili zbog neodgovarajuće odnosno neprikladne ambalaže. 

Dobavljači se obvezuju da će prilikom isporuke poštivati zahtjeve UREDBE (EZ) br. 1907/2006 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od dana 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i UREDBE (EZ) br. 1272/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od dana 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari te smijesa, o izmjeni i ukidanju direktiva 67/548/EGS i 1999/45/ES te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (Uredba CLP). Dobavljač se obvezuje da će kod svake prve isporuke i kod bilo koje moguće izmjene, kada je to primjereno, naručitelju dostaviti sigurnosni list na slovenskom jeziku, izdan u skladu s Uredbom REACH i Uredbom CLP. Dobavljač se također obvezuje da će kod svake prve nabave i kod bilo koje moguće izmjene naručitelju dostaviti tehnički list odnosno tehničku uputu na slovenskom jeziku, koja sadrži informacije o korištenju i pripremi nabavljene opasne tvari odnosno kemikalije. Dobavljač se obvezuje da će, kada je to potrebno, prethodno registrirati sve kemikalije ili kemijske tvari.

Dobavljač osigurava da isporučena roba ne sadrži konfliktne minerale - zlato, kositar, tantal i volfram koji su porijeklom iz područja pogođenih konfliktima i visokorizičnih područja.

Sav otpad koji proizlazi iz izvođenja radova izvođač mora prikupiti i ukloniti u skladu s važećim zakonodavstvom. 

Zagađenu vodu je zabranjeno puštati u odvode, s njom se postupa na isti način kao s otpadom. 

Izvođač je dužan sigurno koristiti opasne tvari i spriječiti moguće nesreće.  

20. Intelektualno vlasništvo i poslovna tajna: 

Dobavljač je dužan zaštititi naručitelja od zahtjeva trećih osoba koje bi te osobe ostvarivale u vezi s predmetom narudžbe koji je nabavio dobavljač zbog kršenja prava industrijskog vlasništva (patent, model, licenca, zaštitni znak) i, u slučaju spora, zaštititi njegove interese i vratiti mu svu nastalu štetu (troškovi prije parnice, parnični troškovi, obveza plaćanja odštete koju treba platiti naručitelj itd.).

Dobavljač je dužan kao poslovnu tajnu zaštititi sve podatke i dokumente koje mu je dostavio naručitelj za izvršenje posla. Sva dokumentacija (crteži, tehnička dokumentacija, planovi, uključujući modele i uzorke, predlošci itd.) koju je dobavljač primio od naručitelja ostaje u vlasništvu naručitelja. Na zahtjev naručitelja dobavljač je dužan vratiti navedenu dokumentaciju naručitelju. Navedenu dokumentaciju nije dopušteno prosljeđivati niti umnažati već ju je dopušteno koristiti samo u svrhu realizacije dogovorenog posla. Za zaštitu poslovne tajne, uz ove opće uvjete kupnje, također se koristi sporazum o zaštiti povjerljivih informacija. U slučaju neusklađenosti između općih uvjeta i sporazuma, primjenjuju se odredbe sporazuma.

21. Čuvanje dokumentacije:

Dobavljač je dužan svu dokumentaciju koja se odnosi na pravni posao s naručiteljem te u vezi s isporučenom robom naručitelju čuvati još 25 godina od isporuke robe, ako nije drukčije određeno.

22. Podizvođači

Dobavljač se obvezuje da će sve zahtjeve i obveze, koji proizlaze iz ovih Općih uvjeta i pravnog posla, sklopljenog između njega i naručitelja, prenijeti i na svoje podizvođače. 

23. Pravo i nadležni sud: 

Ugovorne strane (naručitelj i dobavljač) sve sporove pokušat će rješavati sporazumno. Ako to ne bi bilo moguće, za rješavanje sporova između stranaka nadležan je stvarno nadležan suda u sjedištu naručitelja. 

U pravnim poslovima s međunarodnim elementom, pravo koje je mjerodavno za reguliranje odnosa između naručitelja i dobavljača, je pravo države u kojoj naručitelj ima sjedište, uz izričitu isključenost primjene odredbi međunarodnog privatnog prava i odredbi Konvencije UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (Bečka konvencija o međunarodnoj prodaji robe - CISG).

24. Završne odredbe: 

Moguća neprimjenjivost pojedine odredbe Općih uvjeta ili pravnih poslova ne utječe na valjanost preostalih odredbi ovih Općih uvjeta i/ili pravnih poslova u koje su uključeni ovi Opći uvjeti.

Ovi Opći uvjeti napisani su na slovenskom, hrvatskom, srpskom i engleskom jeziku. U slučaju nejasnoće ili neusklađenosti za obrazloženje i tumačenje koriste se Opći uvjeti na slovenskom jeziku.

Opći uvjeti i bilo koje izmjene stupaju na snagu danom objavljivanja na mrežnoj stranici naručitelja – www.impol.si. Opći uvjeti primjenjuju se na neodređeno vrijeme odnsono do njihove promjene. Dobavljač je prije sklapanja ugovora dužan provjeriti valjanost Općih uvjeta i pratiti njhove eventualne promjene na mrežnoj stranici naručiteljla.  

Datum objave na mrežnoj stranici: 6.1.2021