Menu

Opći prodajni uvjeti

OPĆI UVJETI PRODAJE

Verzija 5, vrijedi od 24. 10. 2022

1. PREDMET I PODRUČJE PRIMJENE OPĆIH UVJETA PRODAJE

1.1 Ovi opći uvjeti prodaje uređuju pravne odnose između bilo kojeg društva u Grupi Impol koje nastupa kao prodavatelj (u daljnjem tekstu: prodavatelj) i njihovih kupaca robe i proizvoda iz prodajnog programa (u daljnjem tekstu kupac). Ovi opći uvjeti prodaje odnose se na sve pravne odnose između prodavatelja i kupca, osim ako se prodavatelj i kupac izričito drukčije ne dogovore u pogledu pojedinih prava ili obveza. Važeći su samo dogovori sklopljeni u pisanom obliku. Ovi opći uvjeti odnose se samo na prodaju robe pravnim osobama.

1.2 U slučaju dogovora između prodavatelja i kupca, koji pojedinačna prava i obveze reguliraju drugačije od ovih općih uvjeta prodaje, to ne utječe na valjanost ostalih odredbi ovih općih uvjeta. Ovi opći uvjeti imaju prednost nad općim nabavnim uvjetima kupca i bilo kojim drugim uvjetima na koje se poziva, osim ako se prodavatelj i kupac izričito ne dogovore drugačije u pisanom obliku službenim dokumentom potpisanim od najmanje dva (2) predstavnika prodavatelja. Prihvaćanjem ponude, prihvaćanjem isporučene robe i/ili usluga prodavatelja, sklapanjem ugovora, svakom predajom narudžbe ili na bilo koji drugi obostrano prihvatljiv način kupac potvrđuje da prihvaća ove Opće uvjete prodaje te da se u potpunosti slaže s njima.

2. SKLAPANJE UGOVORA i NARUČIVANJE

2.1 Ugovor između prodavatelja i kupca je sklopljen kada prodavatelj i kupac potpišu pisani ugovor ili kada se prodavatelj i kupac dogovore o bitnim sastavnicama ugovora u skladu s ovim uvjetima. Prodavatelj i kupac mogu sklopiti ugovor kojim se dogovaraju o količini i vrsti robe odnosno usluga, rokovima isporuke i cijenom za cijelo vrijeme trajanja ugovora. Ako je ugovorom dogovorena kasnija specifikacija robe, kupac se ugovorom obvezuje dostaviti specifikaciju narudžbe u dogovorenom roku. U slučaju da kupac ne dostavi specifikaciju na vrijeme, prodavatelj može odstupiti od ugovora i naplatiti kupcu troškove odstupanja od ugovora u iznosu određenom u točci 6. ovih Općih uvjeta. Ako kupac ne dostavi pojedinu specifikaciju na vrijeme u skladu s ugovorom, prodavatelj zahtijeva od kupca da je dostavi.

2.2 Naručivanje se odvija na temelju cjenika koji je na snazi u danom trenutku, proslijeđene ponude ili ugovora sklopljenog s pojedinačnim kupcem. Svaka narudžba mora sadržavati osnovne podatke o kupcu te o vrsti, količini, cijeni i željenom roku isporuke naručene robe. Narudžba mora biti poslana prodavatelju u pisanom obliku (npr.: putem pošte, faksa ili elektroničke pošte) ili, ako je tako posebno dogovoreno između prodavatelja i kupca, putem drugih elektroničkih metoda kao što je RIP (računalna razmjena podataka). Narudžbom se kupac obvezuje kupiti i preuzeti svu definiranu robu te platiti cjelokupnu kupoprodajnu cijenu, tek nakon toga može ostvariti eventualna prava, osim ako nije drugačije ugovoreno.

2.3 Ponuda obvezuje prodavatelja do roka valjanosti ponude navedenog u ponudi. Ugovor je sklopljen kada kupac prihvati ponudu u roku valjanosti ponude i to priopći prodavatelju. Ako kupac prihvati ponudu nakon isteka roka valjanosti, prodavatelj ima pravo slobodno odlučiti hoće li takvu narudžbu prihvatiti ili ne.

2.4 Nakon zaprimanja narudžbe kupca, prodavatelj izdaje kupcu potvrdu narudžbe u kojoj navodi osnovne podatke o kupcu, vrsti robe, količini, cijeni i potvrđenom roku isporuke, kao i sve ostale podatke u vezi ugovora. Ukoliko kupac u roku od tri dana pisanim putem ne odbije takvu potvrdu narudžbe ili u roku od tri dana prodavatelju ne vrati potpisanu potvrdu narudžbe, smatra se da s ugovorom, odnosno s potvrdom narudžbe i uvjetima navedenim u njoj, u potpunosti slaže, te se sadržaj potvrde između kupca i prodavatelja smatra konačnim i obvezujućim.

2.5 Ako je kupac odbio potvrditi narudžbu koja je u skladu s njegovom narudžbom, a prodavatelju su zbog toga nastali troškovi, prodavatelj može za iste teretiti kupca.

3. IZDAVANJE, ODNOSNO OTPREMANJE I PREUZIMANJE ROBE

3.1 Rok isporuke počinje teći danom potvrde narudžbe kupcu. Prodavatelj zadržava pravo produljenja roka isporuke u slučaju više sile. Prodavatelj je dužan odmah obavijestiti kupca o nastanku ili prestanku više sile.

3.2 Osim ako nije drugačije dogovoreno u pisanom obliku, prodavatelj će isporučiti proizvode FCA Impol (Incoterms 2010), u skladu s prodavateljevim standardnim metodama pakiranja i isporuke.

3.3 Osim ako nije drugačije dogovoreno u pisanom obliku, kupac mora o vlastitom trošku ishoditi sve potrebne uvozne licence i druge suglasnosti potrebne za slanje proizvoda i proslijediti ih prodavatelju.

3.4 Ako kupac ne preuzme robu u dogovorenom roku, prodavatelj mu može naplatiti do 10,00 EUR/t za svaki dan kašnjenja, kao trošak koji prodavatelj ima zbog kašnjenja kupca u preuzimanju robe. U slučaju kašnjenja kupca s preuzimanjem robe, rizik od slučajnog uništenja ili oštećenja robe prelazi na kupca na dan kada kupac dođe u zakašnjenje. Iznos koji prodavatelj može potraživati ​​na mjesečnoj razini ograničen je na pet posto (5%) vrijednosti robe za koju kupac kasni. U slučaju da prodavatelj zahtijeva nadoknadu stvarno nastale štete koja prelazi već naplaćeni trošak, svaki prethodno plaćeni iznos će se oduzeti od takve tražbine, u onoj mjeri u kojoj je plaćen za istu robu.

3.5 Prodavatelj zadržava pravo na djelomične isporuke.

4. ODGODA ROKOVA ISPORUKE

4.1 U slučaju da, iz bilo kojeg razloga, kupac želi odgoditi ugovorom potvrđeni datum isporuke na vlastitu želju i prodavatelj mu to može odobriti, prodavatelj zadržava pravo naplate contango troškova ili drugih odgovarajućih troškova skladištenja koji pritom nastanu prodavatelju.

5. CIJENA I UVJETI PLAĆANJA

Ako se jedan ili više čimbenika cijene koštanja poveća nakon datuma sklapanja ugovora (kao što su, uključujući i bez ograničenja, bilo kakve fluktuacije u deviznom tečaju, valutna regulacija, promjena u dadžbinama, povećanje cijene rada, sirovina, materijala, energenata ili drugih troškova proizvodnje i dr.)  - ako se to i dogodi zbog predvidivih okolnosti - prodavatelj zadržava pravo povećati cijenu robe pisanom obavijesti kupcu u bilo kojem trenutku prije isporuke robe na način da ista odražava stvarno povećanje troškova za prodavatelja glede proizvodnje ili isporuke robe.

5.1 Ugovorene cijene isključuju poreze, pristojbe ili dadžbine bilo koje vrste, uključujući ali ne ograničavajući se na porez na dodanu vrijednost i poreze po odbitku, koji se naplaćuju ili temelje na iznosima plaćenim prema ugovoru (uključujući poreze). Svi porezi povezani s kupljenim proizvodima u nadležnosti su kupca (isključujući porez na dobit), osim ako kupac ne dostavi potvrdu o izuzeću prihvatljivu za prodavatelja i nadležna porezna tijela. Prodavatelj će, ako bude moguće, poreze obračunati kao posebnu stavku na računu koji se dostavlja kupcu. Ako se potvrda o izuzeću koju je dostavio kupac smatra nevažećom, kupac će prodavatelju platiti iznos poreza i moguće sankcije te s njima povezane kamate.

5.2 Sva plaćanja se vrše na temelju izdanih računa. Rok plaćanja, odnosno dospijeće plaćanja naznačeno je u skladu s ugovornim odredbama na računu. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, prodavatelj ima pravo obračunati zakonske zatezne kamate, koje se obračunavaju sukladno važećim zakonskim propisima.

Ako su uvjeti plaćanja odnosno plaćanja predmet osiguranja (bilo kod osiguravajućeg društva kupčevog osiguranog limita kod prodavatelja ili na neki drugi način osiguranja (npr. akreditiv, bankovna garancija itd.)), vrijede uvjeti plaćanja:

-       ako ukupni otvoreni dug kupca uvećan za vrijednost nove otpreme robe ne prelazi trenutno važeći limit osiguranja kod prodavatelja, pri čemu iznos limita osiguranja određuje osiguravajuće društvo prodavatelja i može se mijenjati, ili

-       ako je pokriven ukupni otvoreni dug kupca prema prodavatelju uvećan za vrijednost nove otpreme robe odnosno osiguran drugim načinom osiguranja plaćanja (npr. akreditiv, bankovna garancija itd.).

Ako niti jedan od uvjeta iz prethodnog stavka nije ispunjen, prodavatelj ima pravo jednostrano promijeniti uvjete plaćanja na "avansno plaćanje", odnosno ima pravo zahtijevati plaćanje kupoprodajne cijene prije isporuke robe.

Isto tako, u slučaju neplaćanja ili neispunjavanja drugih ugovornih obveza od strane kupca, prodavatelj ima pravo zaustaviti isporuku robe, odnosno odstupiti od ugovora nakon prethodnog upozorenja kupca i naplatiti kupcu troškove odstupanja. U tom slučaju prodavatelj ne odgovara kupcu za bilo kakvu štetu ili troškove koji bi nastali kupcu zbog neisporuke proizvoda.

Tražbine proizašle iz sklopljenog ugovora, kamate i druge eventualne tražbine mogu se platiti i prijebojem, asignacijom, ustupom tražbine, gdje je to moguće i višestranim prijebojem putem Ajpesa ili E-kompenzacija ili na drugi sličan način. Otplata navedenim financijskim instrumentima smatra se uobičajenim načinom otplate tražbina.

5.3 U slučaju prekograničnog poslovanja u EU, roba se isporučuje kupcu bez obračunatog PDV-a, ako je kupac upisan u registar PDV-a za prekogranično poslovanje u EU.

5.4 Kupac je dužan prodavatelju dostaviti svoj važeći PDV identifikacijski broj koji je kao takav vidljiv i iz podataka u sustavu razmjene PDV podataka (VIES sustav). Kupac je dužan održavati valjanost PDV identifikacijskog broja tijekom cijelog trajanja ugovora. Ako kupac dostavi nevažeći PDV identifikacijski broj ili ako se PDV identifikacijski broj promijeni tijekom trajanja ugovora (uključujući istek PDV identifikacijskog broja), a kupac ne pošalje prodavatelju pisanu obavijest o promjeni u roku od 1 (jednog) dana od datuma promjene, kupac mora platiti prodavatelju PDV po važećoj stopi u Sloveniji, na dan kada nastane obveza obračuna PDV-a i svih ostalih s time povezanih troškova (npr. kazne, zatezne kamate itd.) u roku od 3 (tri) dana od dana kada je prodavatelj o tome obavijestio kupca.

5.5 Kupac se obvezuje da nikakve tražbine prema prodavatelju neće ustupiti trećim osobama bez njegovog prethodnog pisanog pristanka.

6. ODSTUPANJE OD UGOVORA

6.1 Kupac može pisanim putem odstupiti od ugovora najkasnije do otpreme robe, ali u tom slučaju mora podmiriti prodavatelju troškove koji su mu do tada nastali. Kupac mora prodavatelju platiti trošak odstupanja (odstupninu) i u slučaju da od ugovora odnosno narudžbe prodavatelj odstupi zbog krivnje kupca. Troškovi odstupanja uključuju: razliku između ugovorene vrijednosti Al sirovine na dan sklapanja ugovora/predaje narudžbe i tržišne vrijednosti u trenutku primitka izjave o odstupanju, troškove rada, troškove usluga, troškove financiranja i druge troškove nastale kao posljedica odstupanja od ugovora.

6.2 Uz bilo koje druge pravne lijekove koje prodavatelj može imati, prodavatelj može otkazati ugovor bez otkaznog roka ako kupac: (i) ne plati nijedan iznos koji treba platiti prema ugovoru i, unatoč pisanom upozorenju, to ne učini u roku od 5 (pet) dana nakon primitka pisanog upozorenja o neplaćanju od kupca; (ii) počini bitne povrede obveza iz ugovora; ili (iii) postane nesolventan ili je protiv njega pokrenut stečajni postupak.

6.3 U slučaju da se nakon sklapanja ugovora utvrdi da kupac neće moći ispuniti svoje obveze iz ugovora, prodavatelj može, prije ispunjenja svojih obveza iz ugovora, od kupca zahtijevati odgovarajuće osiguranje za svoje obveze odnosno plaćanje kupoprodajne cijene unaprijed. Do tada prodavatelj može zadržati isporuku robe kupcu. Nakon isteka roka koji je prodavatelj odredio kupcu za dodatno osiguranje odnosno uplatu predujma, prodavatelj može odstupiti od ugovora bez otkaznog roka.

7. PRODULJENI PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA

7.1 Roba ostaje u vlasništvu prodavatelja i nakon što je preda u posjed kupcu, odnosno sve dok kupac ne plati cjelokupnu kupoprodajnu cijenu i eventualne druge obveze prema prodavatelju (osobito zakonske zatezne kamate i sl.). Kupac ima pravo preprodati proizvode za koje vrijedi pridržavanje prava vlasništva ili ih koristiti u proizvodne svrhe, pod uvjetom da je to uobičajeni poslovni proces kupca i da kupac ne kasni s plaćanjem svojih obveza prema prodavatelju. Sve tražbine koje kupac bude stekao daljnjom preprodajom robe koju mu je prodavatelj isporučio s produljenim pridržajem prava vlasništva, kupac ustupa (cedira) na prodavatelja već (ovim kupoprodajnim) ugovorom u svrhu osiguranja njegovih tražbina, stečenih na temelju kupoprodajnog ugovora po osnovi neplaćenih kupoprodajnih iznosa. Prodavatelj i unaprijed prihvaća ove tražbine. Ako kupac ne koristi robu u okviru svog uobičajenog poslovnog procesa ili ako kupac kasni s plaćanjem svojih obveza prema prodavatelju, kupac mora obavijestiti svog kupca (potrošača) o ustupu tražbine i produljenom pridržaju prava vlasništva nad robom. Kupac je dužan prodavatelju pružiti sve podatke koji bi prodavatelju mogli biti potrebni za eventualnu naplatu ustupljenih tražbina.

8. JAMSTVO i REKLAMACIJE te OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI

8.1 Kupac je dužan pregledati robu odmah, odnosno što je prije moguće. Očigledne fizičke nedostatke kupac je dužan reklamirati odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana isporuke. U slučaju skrivenih nedostataka, kupac ih mora reklamirati odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana kada je otkrio nedostatak. Prodavatelj ne odgovara za skrivene nedostatke koji se pokažu nakon isteka 180 dana od primitka robe.

8.2 Kod isporuke robe dopušteno je odstupanje robe od +/- 10% odnosno max. 3 t po pojedinoj poziciji narudžbe, pri čemu se takvo odstupanje ne smatra (kvantitativnim) fizičkim nedostatkom.

8.3 Prodavatelj se obvezuje riješiti reklamacijske zahtjeve u razumnom roku za svu robu za koju kupac ima odgovarajuće jamstvo i pravodobno je obavijestio prodavatelja o nedostacima.

8.4 Bilo kakvo fizičko oštećenje robe koje proizlazi iz udarca, pada, udara groma, nepravilnog pakiranja i sl., nije predmet jamstva, osim ako kupac jasno dokaže da je takvu robu primio prilikom potpisivanja dokumenta o preuzimanju.

8.5 Jamstvo se također gubi nepravilnom uporabom, obradom i skladištenjem.

8.6 Prodavatelj ne odgovara za bilo kakvu štetu nastalu kupcu kao posljedica kašnjenja prodavatelja u ispunjenju svojih ugovornih obveza zbog nepravilnih ili nepreciznih podataka, specifikacija, projekata ili bilo kojih drugih informacija koje je osigurao kupac.

8.7 Prodavatelj nije odgovoran za štetu koja nije nastala izravno na robi, posebice ne za izgubljenu dobit, oštećenja na drugim stvarima kupca, šteti zbog nefunkcioniranja opreme, zastoja u proizvodnji i/ili druge imovinske i neimovinske štete kupcu.

8.8 U svakom slučaju odgovornosti prodavatelja za štetu, ukupna i maksimalna odgovornost prodavatelja i s njim povezanih osoba, zaposlenika, rukovoditelja i podizvođača ograničena je na vrijednost robe koja je uzrokovala štetni događaj.

9. VIŠA SILA

9.1 Prodavatelj nije odgovoran za eventualna neispunjenja ili kašnjenja uzrokovana višom silom, kao što su primjerice štrajkovi, požari, poplave, potresi, oluje, nesreće, prometni zastoji, radnje bilo kojeg tijela vlade, ratovi, pobune ili neredi, epidemije ili drugi nepredviđeni događaji. Isto tako, prodavatelj neće biti odgovoran za neuspjehe ili kašnjenja uzrokovana nedostatkom radne snage, energije, sirovina, proizvodnih kapaciteta ili prijevoza.

10. PROMIJENJENE OKOLNOSTI

10.1 Bez obzira na činjenicu da su ugovorne strane dužne ispuniti ugovorne obveze, prodavatelj može u razumnom roku nakon stupanja na snagu ove klauzule pregovarati s kupcem o izmjeni relevantnih ugovornih uvjeta, ako dokaže da:

-       mu je daljnja provedba ugovornih obveza postala pretjerano otežana zbog događaja na koji prodavatelj nema utjecaja (uključujući, ali ne ograničavajući se na smanjenje njegovih proizvodnih kapaciteta, itd.) i za koji se nije moglo očekivati ​​da će ga uzeti u obzir prilikom sklapanja ugovora, i da

-       nije mogao izbjeći ili otkloniti događaj ili njegove posljedice.

10.2 Ako se prodavatelj i kupac ne dogovore o promjeni relevantnih ugovornih uvjeta, prodavatelj ima pravo raskinuti ovaj ugovor.

11. ZAŠTITA POVJERLJIVOSTI

11.1 Kupac i prodavatelj će povjerljive podatke koji proizlaze iz ugovornog odnosa i ugovornu dokumentaciju čuvati onoliko povjerljivo koliko je to ugovoreno sporazumom o zaštiti povjerljivih podataka, ali najmanje jednako pažljivo kao što štite vlastite povjerljive podatke, te ih neće otkriti trećim osobama bez prethodne pisane suglasnosti druge strane. Niti jedna ugovorna strana ne smije podatke iz prethodnog stavka otkriti niti ih koristiti u bilo koju svrhu koja nije u neposrednoj vezi s ostvarivanjem prava i obveza iz ugovora, bez prethodne pisane suglasnosti druge strane.

11.2 Poslovnom tajnom smatraju se i skice, sheme, izračuni, upute, popisi, dopisi, bilješke, ugovorne isprave i drugi podaci u materijaliziranom i nematerijaliziranom obliku.

12. VAŽEĆE PRAVO

12.1 U vezi sa sklapanjem ugovora, ugovorom, ovim općim uvjetima prodaje te svim mogućim sporovima proizašlim iz ugovora ili ovih Općih uvjeta prodaje, primjenjuje se isključivo pravo Republike Slovenije, pri čemu je izričito isključena primjena odredaba međunarodnog privatnog prava i odredbe UN konvencije o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (Bečka konvencija o međunarodnoj prodaji robe – CISG), u skladu s kojima će se i tumačiti ugovor i opći uvjeti prodaje. Odgovarajućim odredbama slovenskog zakonodavstva i propisa uređuju se sva prava i obveze ugovornih strana koje nisu izričito definirane ugovorom ili ovim Općim uvjetima.

12.2 Ugovorne strane će sporove pokušati riješiti mirnim putem. Ako u tome ne uspiju, za rješavanje je nadležan sud u Mariboru, Slovenija.

13. ZAVRŠNE ODREDBE

13.1 Moguća nevaljanost pojedine odredbe Općih uvjeta ili pravnih poslova ne utječe na valjanost preostalih odredbi ovih Općih uvjeta i/ili pravnih poslova u koje su uključeni ovi Opći uvjeti prodaje.

13.2 Ovi Opći uvjeti prodaje napisani su na slovenskom, njemačkom i engleskom jeziku. U slučaju nejasnoće ili neusklađenosti za obrazloženje i tumačenje koriste se Opći uvjeti prodaje na slovenskom jeziku. Ako su prodavatelj i kupac iz različitih zemalja, komunikacija između njih odvijat će se na engleskom ili njemačkom jeziku, ovisno o dogovoru stranaka ili u skladu s praksom uspostavljenom između stranaka.

13.3 Opći uvjeti prodaje i bilo koje izmjene stupaju na snagu danom objavljivanja na internetskoj stranici prodavatelja – www.impol.si. Opći uvjeti prodaje primjenjuju se na neodređeno vrijeme odnosno do njihove promjene. Kupac je prije sklapanja ugovora dužan provjeriti valjanost Općih uvjeta prodaje i pratiti njihove eventualne promjene na internetskoj stranici prodavatelja.

Datum objave na internetskoj stranici: 24. 10. 2022

© Impol, d. o. o., sva prava pridržana.